Xiaojuan Shu

Xiaojuan Shu
MA student | Class of 2020

Education

BS Preventive Medicine, Nanjing Medical University 
MBA, San Francisco State University.